czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Ekumenické akademie je neprávem kritizována spolu s dalšími organizacemi kvůli dotaci Úřadu vlády na rovnost žen a mužů
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

pestujplanetu_logo_web.png

logo-bananas-sub_cz_yellow1.jpg

susy_logo_whiteclaim_background_small-2-.jpg

mcf_logo_print.jpg

 

Spolupracujeme:

 

Ekumenické akademie je neprávem kritizována spolu s dalšími organizacemi kvůli dotaci Úřadu vlády na rovnost žen a mužů

14. 12. 2018 - Karolína Silná
Ekumenická akademie, z. s. (EA) realizovala v roce 2017 projekt s názvem „Zapojení žen do snižování dopadů klimatické změny“, který byl podpořen z dotačního programu „Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů” Úřadu vlády.

Projekt přímo vycházel z Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020, konkrétně ze strategického cíle 8 „Vyrovnaný podíl na rozhodování, vyrovnaná účast žen i mužů na rozhodování a uplatňování gender mainstreamingu v oblastech média, životní prostředí, sport, veřejná doprava, kultura, veřejný a virtuální prostor“. Zejména se zaměřil na specifický cíl 2 „Zohledňování specifických zkušeností a potřeb žen i mužů v oblasti životního prostředí zejména systematickou informovaností, posílením spolupráce a sdílení příkladů dobré praxe mezi veřejnou správou, výzkumnými pracovišti a nestátními neziskovými organizacemi“. Zároveň přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) stanovených OSN, k jejichž naplňování se ČR zavázala. Především cíle SDG 5 (Umožnit všem ženám a dívkám zapojení do všech oblastí politického, ekonomického a veřejného života), SDG 1 (Konec chudoby), SDG 8 (Důstojná práce a ekonomický růst), SDG 12 (Odpovědná výroba a spotřeba) a SDG 13 (Klimatická opatření).
Projekt se zaměřil na problém klimatické změny a neudržitelné produkce potravin, které dopadají více na ženy než na muže. Zároveň byl projekt zaměřen na ženy jako ty, které mohou aktivně přispívat ke změně stravovacího a spotřebního chování ve svém okolí. Záměr projektu byl na vybraných územích posílit u žen pocit, že mohou být hybatelkami pozitivních změn.
Jako konkrétní cíle jsme si vytyčili zvýšit povědomí o specifické situaci žen v rámci dopadů klimatické změny a rozvojové problematiky u veřejnosti i zástupců/kyň měst, akcentovat výhody lokální a fair trade produkce, zapojit více žen (a nejen jich) do zodpovědného spotřebitelství a motivovat k vlastním aktivitám.

Negativní dopady klimatické změny jsou zásadním problémem dnešní doby a jeho řešení věnují politici i veřejnost zatím nedostatečné úsilí. EA si jako organizace zaměřená na vzdělávání a podporu veřejné debaty o důležitých otázkách klade za cíl tyto velké problémy komunikovat srozumitelným způsobem směrem k veřejnosti a ukazovat na jejich propojení s každodenním životem a možnosti zapojit se do jejich řešení.
Je faktem, že klimatická změna má v zemích globálního Jihu daleko závažnější dopad na ženy, vzhledem k jejich často znevýhodněnému postavení v místních společnostech (nerovné podmínky vlastnického práva, tradiční role apod.). Jako jeden z úspěšných příkladů překonání nerovností mezi muži a ženami, ale také partnerské spolupráce mezi znevýhodněnými producenty potravin a dalších produktů z chudých zemí a spotřebiteli v bohatých zemích, slouží fair trade (spravedlivý obchod, více informací viz např. zde). Fair trade garantuje rovnoprávné postavení žen, pracovní práva producentů, ochranu životního prostředí a férové sdílení výhod a rizik v rámci obchodování. Je to koncept, který před více než šedesáti lety rozvinuly západoevropské křesťanské církve, a který se mezitím stal samozřejmou součástí nabídky v obchodních sítích Evropy. Ženy obvykle hrají ve fairtradových družstvech a komunitách významnou roli, ale stejně tak se významně angažují i v dalších aktivitách, kdy společnosti musí čelit zhoršeným klimatickým podmínkám nebo ekonomickým krizím.

O těchto tématech pojednává výstava „Jídlo nás spojuje“, která byla hlavním výstupem projektu a součástí kampaně, a která unikátním způsobem představuje komplexní téma na omezeném prostoru, zajímavou formou propojuje různé úrovně problému a zaměřuje se specificky na nerovnosti mezi muži a ženami. Obsah výstavy přibližuje brožura k nahlédnutí zde.
Výstava putovala po několika místech České republiky a doplňovaly ji doprovodné akce jako debaty k souvisejícím tématům s odborníky/icemi, promítání filmu pro školy, informační stánky – aktivity, které jsou běžnou a legitimní součástí kampaní zaměřených na zvyšování povědomí veřejnosti. V rámci projektu také probíhala spolupráce se zástupci/kyněmi měst, kterým byla výše zmiňovaná témata a možnosti, jak přispět ke zlepšování situace také na úrovni obcí, prezentována.

Při realizaci projektu jsme se – jak přednesl pan Janda – opravdu potýkali s určitými problémy, které způsobilo zpoždění vydání rozhodnutí o přidělení dotace (na začátku srpna na projekt začínající v lednu) a vyplacení dotace ze strany Úřadu vlády (na konci srpna), které bylo způsobeno auditem probíhajícím na dotace na rovnost žen a mužů. I přesto se nám podařilo většinu naplánovaných aktivit a výstupů splnit a projekt úspěšně prošel v srpnu roku 2018 kontrolou ze strany Úřadu vlády.

Celkové náklady projektu činily 703 077,- Kč, čerpaná výše dotace Úřadu vlády tvořila z této částky 59,34 % - 417 177,- Kč (z původně přidělené dotace 458083,- Kč). Všechny náklady byly kontrolou uznány jako relevantní náklady a souvisely s realizací projektu.
Z dotace tak bylo čerpáno na osobní náklady za rok realizace projektu 209 421,- Kč, které tvořily hrubé mzdy/platy realizačního týmu (celkem 0,45 úvazku) 150 686,- Kč, DPP 7500,- Kč a zákonné odvody 51 235,- Kč. Tedy necelých 17 500,- Kč měsíčně.
Ostatní služby (včetně produkce výstavy) činily celkem 95 630,- Kč
Nájemné, energie, telekomunikace a spoje za celý rok: 71 885,- Kč (= necelých 6000,- měsíčně)
Tuzemské cestovné v rámci realizace aktivit za celý rok: 10 014,- Kč
Materiál (nákup vybavení, spotřební materiál a kancelářské potřeby): 30 227,- Kč

Zbývající náklady projektu byly hrazeny částkou 67 711,- Kč z jiného rezortu státní správy, povinné spolufinancování projektu z jiných než státních zdrojů pak bylo ve výši 31,03 % a bylo řádně doloženo.

Pokud jde o zdroje financování a vazby EA, je obraz pestřejší než podává pan poslanec Janda. EA jako spolek má mezi svými členy několik křesťanských církví a řadu jednotlivců různé světonázorové a politické orientace. To platí i pro její spolupracovníky. Za dobu své dvaadvacetileté existence EA spolupracovala se stovkami organizací: církvemi, českými a zahraničními nevládními organizacemi, obcemi, státními úřady, školami. Tematicky se EA zaměřuje na otázky sociálních lidských práv, postavení můžu a žen, rozvojové spolupráce, mezinárodního obchodu a ekonomiky, životního prostředí a občanské společnosti.
Financování pochází z členských příspěvků, darů, grantů od domácích i zahraničních nadací, grantů Evropské komise nebo českých veřejných zdrojů. Všechny takto získané prostředky pocházejí z transparentních výběrových řízení, často ve velké konkurenci. Za dobu svého působení EA nikdy neměla zásadní problém s dodržením grantových podmínek ať už po stránce obsahové nebo finanční. Hospodaření EA prochází každoročně nezávislým auditem.

Ke zmiňované spolupráci s Nadací Rosy Luxemburgové (NRL) jen to, že se jedná o nadaci financovanou Ministerstvem financí Spolkové republiky Německo a působí stejně jako nadace dalších politických stran v rámci německého zákona, ukládajícího parlamentním politickým stranám zřídit nadaci pro politické vzdělávání. NRL je skutečně takto zřízena stranou Levice (Die Linke), která je zastoupena ve Spolkovém sněmu (69 poslanců) a je ve vládě několika spolkových zemí. Ve financování EA tvoří zdroje od NRL malou část příjmů.

Občanská společnost a práce neziskových organizací mají v demokratické společnosti nezastupitelnou roli, a to právě i organizace, které jsou některými politiky označovány za politické, jako kdyby to bylo něco špatného – ano, role neziskových organizací ve společnosti je i politická a má taková být.

Karolína Silná, ředitelka Ekumenické akademie

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}