czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Mezinárodní konference „Enlarged Europe, Reinforced Responsibility“
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Mezinárodní konference „Enlarged Europe, Reinforced Responsibility“

12. 10. 2004 - Jiří Hejkrlík


<p>

<p>
Čtvrtek a pátek 23.9 - 24.9 2004 se zcela určitě zařadí ke dnům, které se zapíší do nedlouhé historie zapojení České republiky do mezinárodní rozvojové pomoci a spolupráce. V těchto dvou dnech se ve spolupráci platformy českých nevládních rozvojových organizací &bdquo;FORS&ldquo;, platformy evropských nevládních rozvojových organizací &bdquo;CONCORD&ldquo; a Ministerstva zahraničí České republiky konala mezinárodní konference &bdquo;Enlarged Europe, Reinforced Responsibility&ldquo;. V jejím průběhu měli možnost zasednout u jednoho jednacího stolu zástupci nevládních organizací ze &bdquo;starých&ldquo; i &bdquo;nových&ldquo; členských zemí EU, představitelé příslušných vládních institucí EU a ČR a prostor byl ponechán i zástupcům organizací ze zemí, kterým je pomoc určena, tzn. zemí globálního jihu.
</p><p>

<p>

</p><p>

<p>
Oficiálnímu setkání vládních i nevládních aktérů rozvojové pomoci v Černínském paláci Ministerstva zahraničí ČR dne 24. září předcházelo pracovně-prezentační setkání CONCORDu. Setkání se kromě přípravy společných témat pro nadcházející den jednání zaměřilo také na prezentaci aktivit CONCORDu pro ostatní zúčastněné NGDO ze zemí střední a východní Evropy a reflexi momentální situace na poli rozvojové spolupráce v nových členských zemí.
</p><p>

<p>
Dopolednímu bloku dominovala témata úzce spjatá s aktuální prací CONCORDU a to zejména jeho tzv. &bdquo;Working Group on Enlargement&ldquo;. Mezi nejdůležitější otázky patřily změny rozvojové politiky EU po přijetí nových členských zemí, kampaně a lobování v Evropském parlamentu s ohledem na nové poslance, otázky tzv.&ldquo; New European neighbourhood policy&ldquo; plynoucí z geografických změn rozšířené EU a finanční perspektivy připravovaného návrhu rozpočtu EU na léta 2007-2013. Hlavním předmětem kritiky a diskusí této části dopoledního bloku bylo plánované přesunutí Evropského fondu rozvoje (EDF) do běžného ročního rozpočtu EU a zahrnutí všech prostředků na rozvojovou spolupráci do společného balíku externích vztahů EU (včetně spolupráce s ekonomicky vyspělými zeměmi, nukleární bezpečností, bojem proti terorismu, atd.). Na závěr byly také zmíněny možnosti a problémy spojené se získáváním prostředků EU nevládními organizacemi.
</p><p>

<p>
Odpolední program byl organizátory rozdělen do dvou paralelních worshopů, jejichž témata ze dvou různých perspektiv hleděla na vztah rozvojové politiky EU a nově přistupujících členů. V průběhu worshopů byl pro zástupce organizací z nových členských zemí dostatek prostoru na srovnání rozdílné úrovně připravenosti poskytovat prostředky na rozvojovou spolupráci. Z hlediska existence platformy nevládních organizací, objemu finančních prostředků, existence koordinačního Rozvojového střediska a výběru 8 programových zemí rozvojové spolupráce patří Česká republika k nejpokročilejším. Zástupci NGDO z bývalé &bdquo;patnáctky&ldquo; se podělili o své zkušenosti s podobným vývojem, kterým museli v minulosti projít. Velkým tématem obou workshopů byla také kritika návrhu představitelů EU započítávat výdaje na stabilizační vojenské operace do celkového rozpočtu na rozvojovou pomoc.
</p><p>

<p>
Oficiální program konference začal ve večerních hodinách recepcí v Černínském paláci Ministerstva zahraničí ČR, kde Evropský komisař pro rozvoj Poul Nielson společně s českým Ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou vše krátkou úvodní řečí zahájili. Druhý den ráno za účasti několika set účastníků z mnoha evropských i mimoevropských zemí konference pokračovala celodenním programem. Po úvodních dopoledních projevech zástupců Ministerstva zahraničí ČR, Evropské unie, TRIALOGu, CONCORDu a FORSu, které ve všeobecné rovině reflektovaly současný stav, problémy a perspektivy rozvojové pomoci rozšířené EU, pokračoval odpolední blok rozdělením do čtyř worshopů. Mezi diskutovanými tématy nejčastěji zaznívalo téma geografického rozdělení rozvojové pomoci s ohledem na nově vzniklé hranice EU ve východní Evropě, objem finančních prostředků a efektivita jejich vynaložení s ohledem na reálnost či nereálnost dosahování Rozvojových cílů století (MDG). Jedním z hlavních témat bylo i zapojení občanské společnosti a rozvojové vzdělávání a osvěta jako základ zvyšování objemu a efektivity vynakládaných prostředků. Prostor dostalo i několik zástupců organizací z rozvojových zemí, kteří svými kritickými příspěvky znovu rozvířili diskusi nad efektivitou a dopadem konkrétních rozvojových projektů v konkrétních zemích a regionech. Svým praktickým pohledem tak znovu obrátili pozornost od vzletných prohlášení o miliónech vynaložených eur ke skutečným dopadům, které rozvojová pomoc lidem v zemích globálního jihu přináší, nebo by alespoň přinášet měla.
</p>

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}