czspenderu
Ekumakad.cz ›› Témata ›› Právo na potravu
 
 

f_icon.svg.png youtube.svg Instagram

Fair & Bio obchod

 

 

Spolupracujeme:

 

 

Právo na potravu

23. 5. 2008 - Flavio Valente
Letos si připomínáme 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. Zároveň by státy letos měly konečně schválit Opční protokol k Mezinárodní konvenci o ekonomických, sociálních a kulturních právech, který by měl ukončit nevyváženost v poskytování ochrany těmto právům.

Neschopnost států a mezivládních organizací minimálně zredukovat počet chronicky hladovějících na světě, navzdory opakovaným závazkům tak učinit, a nedávné „rebelie hladových“, ke kterým dochází v tuctech zemí ve světě, jasně ukazují, že Washingtonský konsensus, tržně řízená globalizace, přidružený agro-byznys a zemědělství s chemicky ošetřovanými intenzivními monokulturami nejsou odpovědí na problémy lidí.

Je nepřijatelné, že 850 milionů lidských bytostí stále musí žít a denně chodit spát hladových. Je nepřijatelné, že 2 miliardy lidí stále žijí v zoufalé chudobě, zatímco menšina multimilionářských společností a jednotlivců nadále vnucuje své soukromé zájmy národním vládám a mezinárodním organizacím, bez účinné veřejné kontroly států a mezivládních organizací. Tato skutečnost dokládá nestoudné a systematické porušování práva na jídlo, zakotveného v mezinárodním zákoníku lidských práv.

Sociální hnutí a organizace občanské společnosti opakovaně varují státy a mezivládní organizace před dopadem omezování pravomocí národních vlád při regulaci svých národních politik v oblasti zemědělství a zajišťování potravin, na podporu místního zemědělství, regulaci dumpingu potravin, udržování potravinových zásob atd. Na mnohé státy, dokonce včetně těch, které nejvíce trpěly během kolonialismu, byla uvalena opatření v rámci procesů strukturálního přizpůsobení, jednání o dluhu, smluv o liberalizaci trhu a v nedávné době strategií na redukci chudoby.

I přes tato varování agro-byznys nadále ovlivňuje vlády a mezivládní organizace. Rostoucí přivlastňování již tak nerovnoměrně rozdělovaných zdrojů obdělávatelné půdy vede k dalšímu vysídlování původních obyvatel a rolníků, ještě násilnějšímu vyhánění, větší kriminalizaci sociálních hnutí a obránců lidských práv, s destrukcí místní pestré produkce potravin, větší závislostí na dovozu potravin a větším hladem a podvýživou.

A současná poptávka po agro-palivech jen zhoršuje podstatu problémů. Je to jen předpis na ještě „více stejného léku“, který by měl zabránit dalšímu zhoršování klimatické změny rozšiřováním současného modelu zemědělství, který je, vedle porušování dalších lidských práv, jednou z hlavních příčin emisí skleníkových plynů, hladu, vysídlování, násilí, otroctví, dětské a nucené práce.

Státní a mezivládní organizace a úředníci jsou, tváří v tvář svým národům, zodpovědní za svá jednání i opomenutí. Současný stav věcí ukazuje, že politická vůle států jasně upřednostňuje zájmy menšiny místo blaha naprosté většiny světové populace. Tyto priority se musí obrátit.

FIAN International, organizace bojující za dodržování lidského práva na dostatek potravin, vyzývá státy a mezivládní organizace, včetně Brettonwoodských institucí, aby:

1. Plnily své závazky plynoucí ze Všeobecné deklarace lidských práv a mezinárodního zákoníku lidských práv, tím že v rámci potravinové suverenity podniknou urychlené kroky k uvalení regulací na současnou expanzi tržního procesu liberalizace zemědělství, budou respektovat, chránit a naplňovat lidská práva, se zvláštní pozorností věnovanou zajištění lidského práva na vlastní obživu, včetně přístupu ke zdrojům.
2. Přijaly okamžitá opatření na podporu národních vlád při zajišťování, aby oběti akutního i chronického hladu obdržely podporu a pomoc ve své snaze o důstojné přežití a znovuzískání schopnosti produkovat či zajišťovat si potraviny či prostředky nezbytné k obživě. To se musí stát skutečnou prioritou číslo jedna na mezinárodní a národní úrovni, včetně alokace odpovídajících zdrojů.
3. Zajistily koherenci všech národních a mezinárodních potravinových politik se závazky vyplývajícími z práva na potraviny. Především zemědělská a rybářská politika, obchodní a investiční, rozvojová a energetická politika by měly přispívat k podpoře a nikdy k podrývání plné realizace práva na dostatek potravin.
4. Zaručily, aby FAO, v souladu s tím, co její členské státy schválily v rámci Směrnice o právu na dostatek potravin, zahrnula ochranu a zajištění práva na dostatek potravin do svých globálních a strategických cílů, jež jsou revidovány v rámci procesu reformy FAO.
5. Uvalily okamžité moratorium na produkci agro-paliv, aby tak zabránily dalšímu zhoršování současné potravinové krize.
6. Uvalily okamžité moratorium na zabírání půdy, vysidlování z ní a stále větší přidělování pozemků rozpínajícímu se agro-byznysu.
7. Okamžitě na globální úrovni provedly opatření k plné podpoře drobných farmářů a rolníků, jejichž hospodaření je založeno na udržitelné, zemědělsko-ekologické pestré produkci potravin.
8. Zajistily, aby diskuse o alternativách ke klimatické změně byla vedena za plné účasti všech dotčených subjektů, na všech úrovních, a že zvolené alternativy budou v sobě zahrnovat preventivní princip a potřebu účinně sociálně a ekonomicky začlenit nejchudší a nejvíce na okraj vytěsňované lidi.

 

 
 
 
Ekumenická akademie

Sokolovská 50
186 00 - Praha 8 - Karlín
tel./fax: +420 272 737 077
ekumakad@ekumakad.cz
www.ekumakad.cz
IČ: 638 36 009
 
{#}